REGULAMIN

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Like Business Sp.z o.o. z siedzibą w Piaseczno, adres: ul. Kineskopowa 1b/127, 05-500 Piaseczno, numer KRS: 0000756646 (dalej jako: Organizator). Regulamin określa tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki świadczenia przez Organizatora usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane w Serwisie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Uczestnik szkolenia/Eventu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia/Eventu i dostosowania się do jego postanowień.

4. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia/zawarcia Umowy o udział w szkoleniu/Evencie.

5. Szkolenia są organizowane w formie stacjonarnej w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora oraz/lub w formie on-line. Uczestnik szkolenia on-line łączy się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Organizatorem w czasie trwania kursu stacjonarnego i bierze udział w szkoleniu razem z uczestnikami szkolenia stacjonarnego.

6. Szczegółowa oferta szkoleniowa i Eventowa Organizatora dostępna jest w serwisie internetowym Organizatora na stronie internetowej www.likebiz.pl. Zapoznanie się z ofertą Organizatora w serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.

§ 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

1. Uczestnikiem szkoleń i Eventów organizowanych przez Organizatora może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.

2. Zgłoszenia na szkolenie/Event są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej www.likebiz.pl

3. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie Umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

4. Wypełnienie formularza nie powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności przez Uczestnika za zamówione szkolenie lub udział w Evencie.

5. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

 • a. dane uczestnika:

 • b. imię i nazwisko,

 • c. adres e-mail,

 • d. numer telefonu kontaktowego,

 • i. miejsce zamieszkania – kraj i miejscowość,

 • f. wykształcenie

6. opcjonalnie do wystawienia faktury Vat Uczestnik dodatkowo podaje:

 • a. dokładny adres zamieszkania,

 • b. nazwa firmy,

 • c. adres siedziby,

 • d. NIP.

7. Dodatkowo podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego wymagana jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności, polityki cookies oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.

8. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu Zgłoszeniowym danych kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

10. O zakwalifikowaniu na szkolenie/Event decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie/Event.

11. Uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia

12. Organizator ma prawo do kontaktu telefonicznego z potencjalnymi klientami w celach sprzedażowych.

§ 3

PŁATNOŚĆ.

1. Opłatę za szkolenie/Event Uczestnik może uiścić:

 • a. poprzez Serwis za pośrednictwem systemu płatności internetowych Fondy.

 • b. po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora.

 • с. po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem płatności w biurze lub miejscu eventu lub szkolenia gotówką lub kartą płatniczą.

2. Ceny poszczególnych szkoleń/Eventów podane w serwisie internetowym Organizatora są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

3. Cena za udział w szkoleniu/Evencie podana w Serwisie Organizatora jest wiążąca w chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega możliwość zmiany ceny szkolenia/Eventu bez uprzedniego informowania. Zmiany ceny za szkolenie/Event nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

4. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Organizator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację ze szkolenia/Eventu i anulowanie zamówienia.

5. Uczestnik może ponieść dodatkowe koszty zakupu szkolenia/udziału w Evencie wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

6. Organizator wystawia faktury z VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Uczestnika w formie elektronicznej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 4

RABAT.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą mailową.

§ 5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU/EVENCIE.

1. Rezygnację Uczestnika z udziału w szkoleniu/Evencie można zgłosić do Organizatora drogą e-mailową na podany w serwisie adres e-mail.

2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/Eventu 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia/Eventu Uczestnik może wskazać mailowo innego Uczestnika, który w zastępstwie weźmie udział w szkoleniu/Evencie podając imię i nazwisko nowego Uczestnika, jego adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia obejmującego cenę za szkolenie/Event w przypadku:

 • a. rezygnacji ze szkolenia/Eventu i braku podania informacji o których mowa w pkt 2 powyżej później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia/Eventu,

 • b. nie wzięcia udziału w szkoleniu bez powiadomienia Organizatora do dnia rozpoczęcia szkolenia/Eventu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z sytuacji losowych udokumentowanych przez Uczestnika), gdy Uczestnik nie zgłosi rezygnacji ze szkolenia/Eventu w trybie przewidzianym w pkt 2 powyżej i nie weźmie udziału w szkoleniu/Evencie, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty za szkolenie/Event na inne szkolenie/Event. W przypadku, gdy cena innego szkolenia/Eventu przewyższa wniesioną przez Uczestnika opłatę, wówczas Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty brakującej różnicy ceny. W przypadku gdy cena innego szkolenia/Eventu jest niższa, niż wniesiona przez Uczestnika opłata, wówczas Organizator wypłaci Uczestnikowi różnicę.

5. Like Business sp. z o. o. ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: gdy bez żadnego wyjaśnienia ze strony uczestnika, mija termin płatności kolejnej raty.

6. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęciu kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora kursu.

§ 6

WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA.

1. Organizator organizuje szkolenia i Eventy na warunkach opisanych szczegółowo w Serwisie.

2. Informacje dotyczące tematyki, zakresu i czasu trwania poszczególnych szkoleń i Eventów są zamieszczone w opisie poszczególnych szkoleń i Eventów w Serwisie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości czy nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek szkody wynikłej w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.

4. 5 dni przed szkoleniem Organizator potwierdzi mailowo lub telefonicznie informacje o terminie, godzinie i miejscu szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie/Event przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność dokonania wpłaty za szkolenie. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie 1 (jednego) dnia przed planowanym terminem szkolenia, które obejmują zmianę miejsca szkolenia, i/albo termin i godzinę rozpoczęcia szkolenia i/albo prowadzących szkolenie. O powyższym Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

8. W przypadku odwołania szkolenia/Eventu przez Organizatora, za zgodą Uczestnika kwota wpłacona za szkolenie/Event, które zostało odwołane zostanie przekazana na poczet innego terminu lub innego szkolenia/Eventu organizowanego przez Organizatora.

9. W przypadku odwołania szkolenia/Eventu przez Organizatora, kwota wpłacona przez Uczestnika na poczet ceny za szkolenie/Event może zostać mu zwrócona Uczestnikowi pod warunkiem przekazania przez Uczestnika do Organizatora drogą e-mailową na adres podany w Serwisie wniosku o zwrot kwoty z podaniem danych do wpłaty.

10. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń/Eventów na warunkach odmiennych niż opisane w Regulaminie. W takim przypadku wiążące dla stron są warunki określone w treści oferty danego szkolenia/Eventu Organizatora i zgłoszenia Uczestnika, zaś Regulamin wiąże w takim zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami oferty i zgłoszenia.

§ 7

REJESTRACJA

1. Aby wziąć udział w szkoleniu, organizator tworzy konto użytkownika na osobnej platformie, co pozwoli mu korzystać z pełnej funkcjonalności, w tym dostępu do informacji o szkoleniach, dostępu do materiałów szkoleniowych, zadań domowych.

2. Do rejestracji Konta Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail. Dodatkowo wymagana jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności, zgody na przetwarzanie danych, zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. Hasło jest informacją poufną znaną wyłącznie Uczestnikowi. Za udostępnienie loginu i hasła osobom nieupoważnionym wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

3. Zgoda Uczestnika podczas rejestracji na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna. Zgoda na przetwarzanie w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi.

4. Po płatności i potwierdzeniu przez Organizatora Uczestnik otrzymuje od Organizatora na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji link aktywacyjny i haslo. Z chwilą platnosci za kurs, szkolenia lub event pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

5. Po aktywacji Konta Użytkownika przez Uczestnika, logowanie do Konta odbywa się po wpisaniu loginu, którym jest adres e-mail oraz hasła wskazanego przez Uczestnika przy rejestracji Konta.

6. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Uczestnik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Uczestnika..

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których uczestnik nie uczestniczy w szkoleniu z powodu problemów sprzętowych z komputerem uczestnika lub przyczyn innych niż choroba lub inne ważne przyczyny (udokumentowane)

11. Do rejestracji Konta Użytkownika i/lub złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, brak możliwości korzystania z dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności wywołane siłą wyższą, zabronioną ingerencją osób trzecich lub brakiem możliwości połączenia Uczestnika z Organizatorem szkolenia.

13. Sprzedawca informuje, że wykorzystywanie przez Uczestnika publicznej sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być przyczyną pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE.

1. Szkolenia/Eventy są prowadzone według autorskich programów Organizatora, przedstawionych w opisach szkolenia/Eventu na stronie internetowej Organizatora.

2. Programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody Organizatora jest zabronione.

3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, filmów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu, w celach prezentacji/promocji usług należą do Organizatora. Korzystanie z nich jest możliwe jedynie na zasadach określonych w Regulaminie i za zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej.

4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.

5. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub Koncie Użytkownika podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

6. Uczestnik szkolenia/Eventu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu szkolenia/Eventu w formie nagrania obrazu i dźwięku oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, jako uczestnika szkolenia/Eventu, w filmie promującym Like Business sp. z o.o z siedzibą w Piaseczno, adres: ul. Kineskopowa 1b/127, 05-500 Piaseczno, numer KRS: 0000756646, jaki powstanie w wyniku wykorzystania między innymi fragmentów nagrania przedmiotowego szkolenia/Eventu. Like Business sp. z o.o, będzie wykorzystywać przedmiotowy film promocyjny (a także jego opracowania i pojedyncze kadry) w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez ww. firmę działalnością. Film promocyjny będzie rozpowszechniany między innymi w sieci WWW, w telewizji, oraz na publicznych prezentacjach a także będą rozpowszechniane w formie utrwaleń na nośnikach (w tym nośnikach cyfrowych); a jego fragmenty będą wykorzystywane jako elementy materiałów drukowanych i lub strony WWW Like Business sp. z o.o.

§ 9

REKLAMACJE.

1. W przypadku problemów z logowaniem do Konta Użytkownika lub dostępem do zamówionego i opłaconego szkolenia Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres wskazany w Serwisie Organizatora.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Like Business Sp. z o.o. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres e-mailowy.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

§ 10

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Organizator może świadczyć odwiedzającym / odwiedzającym dodatkowe usługi w formie elektronicznej:

 • a.Formularz zgłoszeniowy,

 • b.Konto Użytkownika,

 • c.Newsletter,

 • d.opinie na temat szkolenia/Eventu.

3. Organizator ma prawo zablokować dostęp do konta użytkownika lub nieodpłatnych usług i zaprzestać szkolenie w przypadku działania uczestnika na szkodę Organizatora, w szczególności w związku z:

 • a.prowadzeniu działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu,

 • b.zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Organizatora,

 • c.zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

 • d.naruszeniu przez Uczestnika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

4.Organizator informuję Uczestnika o dokonaniu zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub na online panelu serwisu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowy przebieg szkolenia/Eventu oraz prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność Konta Użytkownika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów będą sądy powszechne.

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Wszelkie informacje dotyczące ochrony Danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r.