REZERWACJA
Rezerwacja jest ważna tylko wtedy, gdy wpłacisz pełną cenę wskazaną na fakturze (proforma) w określonym terminie.
Anulowanie rezerwacji w terminie od 18 dni i więcej nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Anulowanie rezerwacji w okresie od 18 do 10 dni przed datą rezerwacji wiąże się z karą w wysokości 40% wartości rezerwacji, a od 10 do 5 dni-60% wartości rezerwacji.
Anulowanie rezerwacji na mniej niż 5 dni nie jest możliwe (sala zostanie wypożyczona w uzgodnionym czasie).
W przypadku przeniesienia wynajmu przez Klienta na inny czas (dzień) obowiązują takie same warunki, jak w przypadku anulowania rezerwacji, przy czym SALA LIKE ma prawo odmówić przeniesienia.

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI
Ostateczna rezerwacja usług w SALI LIKE oznacza, że została zawarta umowa cywilnoprawna Na wykonanie usługi, której koszt jest określony w zamówieniu i wynika z charakteru zamówionej usługi (liczba godzin, dni, rodzaj sali, rodzaj i ilość usług dodatkowych) określona w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, niezależnie od daty złożenia.
SALA LIKE zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu, jeśli nie jest to przewidziane w rezerwacji.
W przypadku przedłużenia okresu najmu lokalu, za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę pobieramy opłatę w wysokości całej stawki godzinowej
Klient w czasie wynajmu ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w hali. Jeśli sprzęt jest uszkodzony, natychmiast poinformuj o tym pracownika SALI LIKE i zapłać 100% kosztów wymiany lub naprawy.
Konsument jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa obowiązujących w budynku oraz do utrzymania właściwej czystości wynajmowanego lokalu.
Po zakończeniu musisz dokładnie sprawdzić i zabrać swoje rzeczy.
Za rzeczy pozostawione w SALI LIKE nie ponosi odpowiedzialności.
Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
Zabrania się przenoszenia mebli i sprzętu wewnątrz i na zewnątrz lokalu bez zgody właściciela.
W przypadku, gdy klient pozostanie w sali dłużej niż 15 minut po zaplanowanej rezerwacji, użyje SALI LIKE do naliczenia pełnej ceny wynajmu za godzinę wynajmu.
Wszelkie spory wynikające z odmiennej interpretacji niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej salalikepl@gmail.com
Reklamacja powinna zawierać:
Nazwa firmy składającej skargę lub nazwa osoby składającej skargę,
adres e - mail lub numer telefonu osoby kontaktowej w sprawie reklamacji,
Data świadczenia usługi, której dotyczy reklamacja,
opis reklamacji z podaniem uzasadnionej przyczyny reklamacji oraz treści zapytania.
SALA LIKE udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 7 - 14 dni roboczych od jej wpływu.
W przypadku odmowy rozpatrzenia skargi SALA LIKE przedstawi uzasadnienie odmowy rozpatrzenia skargi.
SALA LIKE może anulować wynajem, jeżeli:
Faktura (Proforma) nie została zapłacona w całości lub później niż określony termin płatności.
Jeśli najemca zachowuje się wyzywająco, skandali, pali na terenie SALA LIKE lub pije napoje alkoholowe, kłóci się z sąsiadami, a także parkuje samochód (w tym do rozładunku) tam, gdzie nie jest to dozwolone (przed wejściem do hali). W takim przypadku SALA LIKE zastrzega sobie prawo do nie zwrotu kosztów wynajmu i odmowy rezerwacji sali w późniejszym terminie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALI LIKE
Dostawca usługi jest odpowiedzialny za to, aby opłacona Sala w uzgodnionym terminie była dostępna do wynajęcia. Sala będzie czysta i będzie miała swobodny dostęp do projektora, mikrofonów, sprzętu nagłaśniającego, światła i prądu oraz toalety,
Jeżeli Dostawca usługi z jakichkolwiek przyczyn odwoła wynajem opłacony w okresie obowiązywania rezerwacji w czasie krótszym niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem - najemca zapłaci organizatorowi karę w wysokości 50% czynszu za odwołany okres. Jeśli odwołanie nastąpi z mniejszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem - kara wynosi 100% czynszu za odwołany okres.